ساده سخت

بزرگی میگه  فوتبال یک بازی ساده است ولی ساده بازی کردن فوتبال کار سختیه. زندگی هم ساده است ولی ساده زیستن کار سختیه .  اگر بلد نیستیم ساده و بدون پیچیدگی زندگی کنیم آدمهای ساده رو از ساده بودن پشیمان نکنیم . چقدر دلم گرفته ... خسته ام  بریم . هیچی . هیچی
پلی شده ای می خواند : های های شاره جان .ّّ صدای عود و پیرمردی غمگین ... زبانی که بلد نیستم و عجیب می فهممش

منبع این نوشته : منبع
ساده

جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو

بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو


شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار

چو روز گردد گویی در آتشم بی تو


دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا

همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو


اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا

دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو


پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار

جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو

#سعدی

 


منبع این نوشته : منبع
خوشم

مرا با آدمیان هیچ ارتباطی نیست

مرا با آدمیان هیچ ارتباطی نیست
باید سگ بشوم و واق واق کنم
ز بی وفایی این مردمکان
و یا خر شوم و عر عر کنم
به ظلم این همه ظالمکان
و یا که اسبی شوم و شیهه بکشم
ز تازیانه این جورمکان
و یا شبیه یک بلبل
حنجره بدرانم از این زندان
و یا آدمی شوم و سکوت کنم 
.........

منبع این نوشته : منبع

مرده ای در دریای طوفانی

آرام آرام 

چنان که چند لحظه پیش

 در دریایی طوفانی  غرق شده  باشم 

در دریای طوفانی قلبم آرامم

چونان مرده ای آرام

شناور روی تلاطم قلبم

و تو نمی بینی

که ما دل به دریا زده ایم

و از ساحل آرامش دل کنده ایم

دریای پر تلاطم قلبم

صدا زد ما را

و ما رفتیم

و ما رفتیم

و مایی نبود

من مردی بود

 آرام در این دریای طوفانی

با قلبی سرد

و دستی سرد

و مرغان دریایی

 که گرداگردش آواز می خواندند

لالا لا لا

لالا لالا بخواب مرد تنهای آرام

که دریا قلب تو را می زند

فریاد

می زند فریاد

می زند بر دار

می زند دلدار
منبع این نوشته : منبع
دریای ,دریای طوفانی